Celem prezentacji historii ELWRO jest upamiętnienie przedsiębiorstwa, którego komputery utorowały rozwój informatyki w Polsce w drugiej połowie XX wieku


Komitet Społeczny Upamiętnienia ELWRO uchwałą z dnia 30 Listopada 2015 r. (tekst uchwały poniżej) postanowił o utworzeniu niniejszej strony internetowej prezentującej:

 1. Dokumenty, publikacje, fotografie, informacje oraz dane dotyczące historii ELWRO,
 2. Dokumenty, fotografie dotyczące realizacji przedsięwzięcia upamiętnienia ELWRO (skwer, obelisk),
 3. Dokumentację techniczno-ruchową (DTR-y) i inną wyrobów elwrowskich dostępną w Archiwum Państwowym we Wrocławiu.

Źródła zamieszczonych w całości bądź we fragmentach dokumentów (łącznie ponad 280 dokumentów) ilustrujących historię i ważne dla ELWRO wydarzenia przytoczone zostały w załączonym spisie dokumentów.

Rys historyczny ELWRO, ujęty w formie kalendarium – od zapłodnienia (zamysł utworzenia: marzec 1958 – memoriał St. Rylskiego) do postanowienia Sądu Rejonowego (maj 2000 r.) o wykreśleniu ELWRO z rejestru sądowego przedsiębiorstw, obejmuje:

 • trzy kolejne, począwszy od 1959, dziesięciolecia zróżnicowanego rozwoju,
 • przygotowanie do przekształcenia w spółkę akcyjną z udziałem zagranicznego inwestora(ów) oraz schyłek i ostatni etap ELWRO.

W imieniu Komitetu Społecznego pragnę podziękować wszystkim, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie ich materiałów bądź udostępnili dokumenty, publikacje, fotografie zamieszczone na stronie.

Dziękuję także tym osobom bez pomocy, których nie byłoby możliwym utworzenie strony: Grażynie Trzaskowskiej i Ryszardowi Bacmadze z Archiwum Państwowego we Wrocławiu, oraz Irenie Hamerlińskiej, Teresie Marcinów, Piotrowi Wiśniewskiemu, Romanowi Czajka i Malwinie Dolata.

Wrocław, grudzień 2016 r. Bogdan Safader


Uchwała

z dnia 30.11.2015r.

Tekst jednolity po zmianie brzmienia pkt 3 uchwałą z dnia 18.11.2016 r.

Komitet Społeczny Upamiętnienia ELWRO po zrealizowaniu określonych w § 3 pkt 1 i 2 Aktu Założycielskiego form upamiętnienia (obelisk i skwer z nazwą ELWRO) niniejszą uchwałą postanawia:

 1. Utworzyć internetową witrynę/stronę o adresie www.elwro.info.pl

  Stronę internetową „elwro.info.pl” tworzy się podejmując zgodnie z § 3 pkt 3 Aktu Założycielskiego „inną formę upamiętnienia możliwą do zrealizowania”, której celem będzie upamiętnienie ELWRO poprzez:

  1. zamieszczanie na stronie „elwro.info.pl” dokumentów, materiałów, publikacji, informacji dotyczących ELWRO i Komitetu Społecznego wraz z realizacją form upamiętnienia jak w § 3 pkt 1 i 2 Aktu Założycielskiego,
  2. umożliwienie osobom zainteresowanym dostępności do dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR-ów) i innej komputerów oraz urządzeń produkowanych w ELWRO,
  3. doprowadzanie do cyfryzacji dokumentów, materiałów, publikacji znajdujących się w posiadaniu osób fizycznych i instytucji oraz zamieszczanie ich na stronie „elwro.info.pl”,
  4. wzajemne powiązania linkami z witryną www.elwrowcy.republika.pl  1 oraz www.elwrowcy2  2

 2. Na pokrycie kosztów utrzymania strony „elwro.info.pl” przeznacza się:
  1. kwotę jaka pozostaje po zrealizowaniu i przekazaniu obiektu upamiętnienia wraz z infrastrukturą techniczną do ZDiUM-u,
  2. kwoty jakie wpłyną na konto Komitetu Społecznego od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia zakończenia działalności i/lub rozwiązania Komitetu Społecznego Upamiętnienia ELWRO,
  3. kwoty pozyskane przez administratora strony „elwro.info.pl”.

 3. Tworzenie strony powierza się Bogdanowi Safaderowi, a administrowanie stroną www.elwro.info.pl powierza się Romanowi Czajka rekomendowanemu przez Bogdana Safadera.

Uwaga - przypisy 1 i 2 w uchwale są odnośnikami prowadzącymi do aktualnej strony www.elwrowcy.pl


Wróć do:
Początku