AKT ZAŁOŻYCIELSKI

KOMITETU SPOŁECZNEGO UPAMIĘTNIENIA ELWRO
powołanego w dniu 10.02.2015r. we Wrocławiu

§1.

Komitet Społeczny Upamiętnienia ELWRO, zwany dalej „komitetem społecznym”, działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§2.

Celem komitetu społecznego jest doprowadzenie do upamiętnienia ELWRO, przedsiębiorstwa, będącego w Polsce w latach 1959-1993 synonimem nowoczesności, wizytówką i znakiem rozpoznawczym Wrocławia, które zasługuje na upamiętnienie za niewątpliwy, znaczący wkład w najnowszą historię Wrocławia.

§3.

Formą upamiętnienia, przyjętą przez komitet społeczny, może być :
 1. Obelisk lub inna forma architektoniczna usytuowana na działce nr 8/11 dr, która jest skwerem przed byłym Domem Rotacyjnym ELWRO (ul. Ostrowskiego/Grabiszyńska),
 2. Nazwanie Skwerem ELWRO lub ELWROWSKIM działek nr 8/11 dr, 8/10 dr, usytuowanych przed byłym Domem Rotacyjnym ELWRO,
 3. Inna forma upamiętnienia możliwa do zrealizowania.

§4.

Dla zrealizowania celu określonego w §2 komitet społeczny będzie prowadził sprawy formalne związane z upamiętnieniem ELWRO, a także zbiórkę pieniężną poprzez przelewy, wpłaty od osób fizycznych i instytucji na konto bankowe komitetu społecznego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z upamiętnieniem ELWRO.

§5.

Informacje o dokonanych przez osoby, instytucje wpłatach, przelewach oraz o wydatkowaniu zgromadzonych środków pieniężnych przez komitet społeczny, zamieszczane będą na witrynie społecznościowej www.elwrowcy.republika.pl.

§6.

W skład komitetu społecznego wchodzą członkowie - byli pracownicy ELWRO:
 1. Janina Rudze
 2. Bogdan Safader
 3. Jarosław Kutkowski
 4. Adam Urbanek
 5. Krzysztof Konopacki
 6. Kazimierz Mazurkiewicz
  (uchwała z dn. 14.04.2015 r. o zwiększeniu składu)

§7.

Siedzibą komitetu społecznego jest Wrocław.

§8.

Adresem komitetu społecznego do korespondencji jest ul. Podwale 62/Adin, 50-010 Wrocław.

§9.

Osobami uprawnionymi do reprezentowania komitetu społecznego są łącznie dwóch członków jak niżej:
 1. Janina Rudze,
 2. Bogdan Safader,

§10.

Świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że nie byłam/byłem karana/karany za popełnienie przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.
 1. Janina Rudze
 2. Bogdan Safader
 3. Jarosław Kutkowski
 4. Adam Urbanek
 5. Krzysztof Konopacki
 6. Kazimierz Mazurkiewicz

Wróć do:
Początku