WYKAZ DOKUMENTÓW UPAMIĘTNIENIA ELWRO

Dokumenty prezentowane są w całości bądź we fragmentach

(aby wyświetlić dokument - kliknij na numer dokumentu)

Nr kolejny dokumentuOpis
1Akt założycielski Komitetu Społecznego Upamiętnienia ELWRO, Wrocław, 10.02.2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego Upamiętnienia ELWRO [dalej: Komitetu Społecznego].
2Lista ofiarodawców i sponsorów oraz kwoty łączne wpłat i wydatków na realizację przedsięwzięcia upamiętnienia ELWRO, Wrocław, marzec-grudzień 2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
 Skwer:
3Opinia Towarzystwa Miłośników Wrocławia z poparciem dla wniosku o upamiętnienie ELWRO nazwą skweru, Wrocław, 6 marca 20145 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
4Wniosek Komitetu Społecznego do Komisji Kultury Rady Miejskiej Wrocławia o nadanie nazwy Skwer ELWRO dla skweru przed byłym Domem Rotacyjnym ELWRO, Wrocław, 09.03.2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
5Pismo z Biura Rozwoju Wrocławia informujące o dokonanym w dniu 13.04.2015 r. wpisie nazwy „Skwer ELWRO” do rejestru nazw ulic, a także o podjętej przez Prezydenta Wrocławia inicjatywie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej o nadanie nazwy Skwer ELWRO, Wrocław, 15.04.2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
6Pismo z Biura Prezydenta informujące o objęciu Patronatem Honorowym przez Prezydenta Wrocławia wydarzenia upamiętnienia ELWRO, Wrocław, 18 maja 2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
7Uchwała nr XII/255/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 lipca 2015 r., „§1 Skwer położony u zbiegu ulic (…), otrzymuje nazwę ELWRO”., Wrocław, 09.07.2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
8Projekt informacji ulicznej dla skweru ELWRO (lokalizacja i treść tablic) przyjęty przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta [dalej: ZDiUM], wrzesień 2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
 Obelisk:
9Szkic z marca 2015 r. autorstwa Edwarda Pełecha oraz projekt graficzny Obelisku z dnia 03.08.2015 r. autorstwa Mieczysława Piróga i Edwarda Pełecha, ze zbioru Komitetu Społecznego.
10Pozytywna opinia projektu elementu małej architektury – prostej formy przestrzennej do ustawienia na skwerze wydana przez Koordynatora Projektu Plastycznego Wystroju Miasta, Wrocław, 13.03.2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
11Decyzja 398/2015 ZDiUM zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym ul. Klecińskiej (dz. Nr 8/11, 8/10 obręb Grabiszyn) prostej formy przestrzennej z elementów kamiennych upamiętniającej ELWRO, Wrocław, 07.04.2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
12Pozytywna opinia Komisji Kultury i Nauki o tekście napisu wraz z logo ELWRO na obiekcie małej architektury, Wrocław, 15 kwietnia 2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
13Rezerwacja w firmie kamieniarskiej surowca na wykonanie formy przestrzennej wg przekazanego projektu, Wrocław, 27.04.2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
14Pismo ZDiUM z wyrażeniem zgody na podłączenie opraw podświetlenia obelisku do latarni przy ul. Ostrowskiego, Wrocław, 04.05..2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
15Projekt zagospodarowania terenu. Lokalizacja obiektu małej architektury (z podświetleniem) na Skwerze ELWRO wraz z infrastrukturą, oprac. posiadający ważne uprawnienia inż. architekt i inż. elektryk, Wrocław, maj 2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
16Pozytywna opinia Zarządu Zieleni Miejskiej dla planu zagospodarowania terenu działek nr 8/10 i 8/11 obręb Grabiszyn, Wrocław, 09.06.2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
17Zaświadczenie Nr 5490/2015 wydane przez Wydział Architektury i Budownictwa o przyjęciu bez zastrzeżeń zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na lokalizacji obiektu małej architektury na skwerze ELWRO wraz z infrastrukturą (zasilanie oświetlenia), Wrocław, 22.06.2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
18Projekt tymczasowej organizacji ruchu i odbudowy nawierzchni pasa drogowego na czas budowy przyłącza kablowego na skwerze ELWRO, oprac. Mirosław Walczak, Wrocław, czerwiec 2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
19Projekt krasnala (Elwruś) na liczydle – twarz krasnala wydaje się znajoma, autorka Beata Zwolańska-Hołod, rok utworzenia ELWRO zaznaczono do ustawienia na liczydle, Wrocław, 27.08.2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
20Zdjęcia – fundament, montaż obelisku, fot. 1 i 4 Bogdan Safader, fot. 2 i 3 Łukasz Bera, Wrocław, wrzesień 2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
21Program uroczystości odsłonięcia w dniu 17.09.2015 r. obiektu upamiętniającego ELWRO, Wrocław, wrzesień 2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
22Zaproszenie Komitetu Społecznego na uroczystość odsłonięcia w dniu 17 września 2015 r. o godz. 1200 obiektu upamiętniającego ELWRO, Wrocław, wrzesień 2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
23
Przemówienia podczas uroczystości odsłonięcia obiektu upamiętniającego ELWRO, nagranie studio Marek Ostrowski, Wrocław 17.09.2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
24Zdjęcia z uroczystości odsłonięcia obelisku ELWRO, fot. 1-18 Łukasz Bera, fot. 19 Bogdan Safader, Wrocław, 17.09.2015 r, ze zbioru Komitetu Społecznego.
25
Fragment filmu „Reporterzy Faktów przedstawiają”, red. Albert Bystroński, TVP Wrocław, 01.10.2015 r., film udostępniony w wyniku udzielonej przez TVP Wrocław licencji – umowa z dnia 08.12.2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
26Podziękowania Komitetu Społecznego Upamiętnienia ELWRO dla wszystkich, którzy sprzyjali realizacji przedsięwzięcia, Wrocław, 17.09.2015 r., ze zbioru Komitetu Społecznego.
27Umowa darowizny obiektu wraz z krasnalem oraz urządzeniami infrastruktury technicznej dla Gminy Wrocław zawarta w dniu 03.03.2016 r., - od dnia zawarcia umowy wszystkie opłaty i ciężary związane z przedmiotem darowizny przechodzą na Gminę Wrocław w imieniu i na rzecz, której działa ZDiUM, ze zbioru Komitetu Społecznego.

Wróć do :
Początku