Rys historyczny i ważne wydarzenia 1989-1990

(aby wyświetlić informacje o dokumencie - kliknij na [nr] przy dokumencie)

➢ rozpoczęcie przez wyspecjalizowane firmy o międzynarodowej renomie (S.G. Warburg & Co. Ltd oraz KPMG z Londynu) opracowania spełniającego standardy zachodnie :

 • dokumentów oceny ELWRO (walory, potencjał, kadra, pozycja rynkowa kraj i Europa Wschodnia, sieć handlowa za granicą, sieć serwisowa w kraju i za granicą itd) opracowanych w formie „INFORMATION MEMERANDUM” przeznaczonego dla potencjalnych inwestorów zagranicznych,
 • dokumentów wyceny ELWRO i analizy sytuacji eknomiczno-finansowej, majątkowej, dochodowej itd. za lata 1986 – 1989 opracowanych wg zachodnich zasad księgowości, prezentujących także możliwe do uzyskania korzyści przez inwestorów zagranicznych,
Uchwała nr 208/89 Rady Pracowniczej [195]

➢ dane ekonomiczno-finansowe za lata 1986-1989 i przewidywane za 1990 r. oraz inne wielkości charakteryzujące stan ELWRO w 1989 r. przedstawiają niektóre dane z opracowanych przez S.G. Warburg i KPMG dokumentów oceny pozycji ELWRO oraz dokonanej wyceny i analizy sytuacji finansowej wg zachodnich (GAAP) standardów księgowości czytelnych dla potencjalnych inwestorów :

 • zysk za 1989 r. zatrzymany (do podziału) wg zachodnich zasad księgowości 42,361 mld zł (10,39 mln USD),
 • przychody ze sprzedaży produktów i usług w 1989 r. : 117,775 mld zł wg zasad zachodnich,
Wyniki finansowe 1986-1989 [196]
 • największy udział w sprzedaży 1989 r. miały 4 grupy wyrobów :
  • mikrokomputery – 35%
  • systemy teleprzetwarzania – 15,6%
  • systemy i sprzęt komputerowy – 12,0%
  • kalkulatory – 10,0%
Udział grup wyrobów w sprzedaży krajowej i eksporcie [197]
 • eksport do 16 krajów stanowił ok. 58% sprzedaży wyrobów i usług, z tego sprzedaż bezpośrednia do krajów RWPG wynosiła 64,4% co jest odzwierciedleniem rozwinięcia przez ELWRO sprawnej sieci handlowej i serwisowej w Europie Wschodniej,
Rynki zagraniczne [198]
 • rynek krajowy stanowił ok. 42% sprzedaży wyrobów i usług ELWRO, z tego sprzedaż bezpośrednia na rynku krajowym wyniosła 78%,
Rynek krajowy [199]
 • rozbudowana zagraniczna sieć handlowa i serwisowa ELWRO (delegatury i przedstawicielstwa BHZ oraz Punkty Obsługi Technicznej - POT Elwro-Serwis) w ZSRR, Czechosłowacji , NRD, na Węgrzech, w Bułgarii,
Zagraniczna sieć handlowa [200]
 • krajowa sieć serwisowa tworzona od lat 60-tych, obejmująca całe terytorium Polski składająca się z 8 krajowych Oddziałów ELWRO-Serwis,
Krajowa i zagraniczna sieć serwisowa [201]
 • ELWRO uczestniczyło w 15 międzynarodowych targach i wystawach w 1989 r.,
 • środki netto tj. majątek ELWRO pomniejszony o zobowiązania, oszacowany przez KPMG wg stanu na dzień 31.12.1989 r. wynosił 418,226 mld zł,
Oszacowane środki netto [202]
 • na koniec 1989 r. zatrudnionych było 4459 osób,
Struktura zatrudnienia wg kwalifikacji [203]

➢ wraz z przygotowaniem, z udziałem S.G. Warburg i KPMG niezbędnych dokumentów dla zainteresowania potencjalnych partnerów zagranicznych powiązaniem kapitałowym z ELWRO, rozpoczęto prace w celu przygotowania ELWRO do przekształcenia w spółkę akcyjną. W styczniu 1990 r. powołany został zespół ds. przekształcenia ELWRO, Uchwała nr 234/90 Rady Pracowniczej [204]

➢ realizowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pt. „Uruchomienie produkcji układów scalonych”, Polecenie służbowe nr 2/90 [205]

➢ wyłączenie ze struktury ELWRO Zakładu Elektroniki z siedzibą przy ul. Ślężnej we Wrocławiu i przekształcenie w przedsiębiorstwo samodzielne pod nazwą Zakład Elektroniki „TEL-EKO” zarządzeniem Ministra Przemysłu nr 194/org/90 z dnia 28.04.1990 r.,

➢ zatwierdzenie przez dyrekcję ELWRO (7.05.1990 r.) dokumentów opracowanych przez S.G. Warburg oraz KPMG i upoważnienie S.G. Warburg do przekazywania Memorandum Informacyjnego potencjalnym inwestorom, Pismo z dnia 7.05.1990 r. [206]
Memorandum informacyjne [207]
Analiza informacji finansowej [208]

➢ opracowane dokumenty przewidywały, że :

 • ELWRO zostanie przekształcone w spółkę akcyjną,
 • partner zagraniczny miałby pełną reprezentację we władzach spółki, prawa głosu i inne prawa odpowiadające 35% lub 50 % udziału w kapitale akcyjnym,
 • partner przeznaczyłby pewną kwotę w walutach wymienialnych na rozwój przedsiębiorstwa,
 • partner określiłby co i jak wniósłby do ELWRO jako technologie i know-how,
 • udział partnera spowodowałby opracowanie nowych wyrobów ELWRO lub produkowanie przez ELWRO wyrobów partnera,
 • ELWRO jest zainteresowane, aby udział partnera umożliwił wejście spółki na nowe rynki,
Możliwości współpracy i formy współdziałania [209]

➢ S.G. Warburg pełniąc rolę doradcy i aktywnie uczestnicząc w przygotowaniu dokumentów, pełnił także wiodącą rolę w procesie poszukiwania i kontaktów o zasięgu światowym dla pozyskania inwestorów dla ELWRO, a także w przygotowaniu spotkań i negocjacji z potencjalnymi partnerami/inwestorami. Zainteresowanie związkiem z ELWRO zgłosiło do S.G. Warburg szereg firm zagranicznych. Spotkania i wstępne negocjacje w kraju i zagranicą, przygotowane przez S.G. Warburg, z potencjalnymi inwestorami zainteresowanymi powiązaniem z ELWRO w szczególności w branżach : komputerowej, telekomunikacyjnej (cyfrowe centrale telefoniczne), rtv oraz automatyki przemysłowej miały miejsce przez okres do połowy listopada 1990 r. Lista potencjalnych inwestorów [210]

➢ eksport – plan na 1990 r. w tym uruchomienie na Kubie 7 sztuk (nr fabryczne od 805 do 811) procesorów teleprzetwarzania PTD EC-8371.01, Plan eksportu na 1990 r. [211]
Sprawozdanie z delegacji służbowej [212]

➢ wybór na IV kadencję Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa i wybór prezydium rady (6.06.1990 r.),

➢ ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora ELWRO (uchwała Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa z dnia 12.07.1990 r.), Uchwała nr 12/90 Rady Pracowniczej [213]

➢ uchwałą z dnia 14.09.1990 r. Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa odwołuje Andrzeja Musielaka ze stanowiska Dyrektora ELWRO – rozwiązanie stosunku pracy następuje z dniem 31.12.1990 r., Uchwała nr 30/90 Rady Pracowniczej [214]

➢ eksploatacja nadzorowana w wykonaniu pracowników ELWRO-Serwis systemu R-34 w Instytucie Matematyki w Pyongson KRLD wraz ze sporządzeniem protokołu zakończenia okresu gwarancyjnego systemu, Sprawozdanie z delegacji służbowej [215]

➢ zawarcie z Kapsh’em umowy, dotyczącej produkcji central telefonicznych, uwarunkowane podpisaniem umowy z Pocztą Polską Protokół z posiedzenia Rady Pracowniczej z dnia 24.09.1990 r. [216]

➢ zakończenie prac nad powołaniem przez ELWRO fundacji dla wsparcia załogi w procesie prywatyzacji. Fundacja została zatwierdzona przez Ministra Przemysłu i jesienią była w fazie rejestracji sądowej. Ponadto wspomaganie załogi w prywatyzacji umożliwiało przystąpienie ELWRO do Banku Własności Pracowniczej S.A. w Gdańsku,

➢ uchwalenie w lipcu 1990 r. ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych stworzyło możliwość przekształcenia ELWRO w spółkę akcyjną i udostępnienia przez Skarb Państwa podmiotom zagranicznym akcji w spółce powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego.

Minister może przekształcić przedsiębiorstwo państwowe w spółkę na wspólny wniosek dyrektora przedsiębiorstwa i rady pracowniczej po zasięgnięciu opinii zebrania delegatów pracowników i organu założycielskiego (art 5.1 pkt 1 ustawy o prywatyzacji p.p).
Zgodnie z ustawą o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych uchwaloną w lipcu 1990 r. Skarb Państwa obejmuje w spółce akcyjnej 100% akcji, z tego 20% przeznaczone jest na zasadach preferencyjnych dla pracowników, a 80% może być udostępnione (sprzedane) wybranym inwestorom.
Przekształcenie ELWRO w spółkę akcyjną stwarzało możliwość wprowadzenia inwestorów do zakładów (tj. wyodrębnionych jednostek w strukturze organizacyjnej ELWRO) po ich przekształceniu w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością np. Zakładu Automatyki i innych będących przedmiotem zainteresowania inwestorów,
Powiązania kapitałowe po przekształceniu w spółkę akcyjną [217]

➢ przygotowywanie wniosku do Ministra Przekształceń Własnościowych o przekształcenie ELWRO w spółkę akcyjną – wystąpienie dyrektora do Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa o wyrażenie zgody na przekształcenie ELWRO w spółkę akcyjną,

➢ Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa uchwałą nr 47/90 z dnia 25.10.1990 r. wyraża zgodę na przekształcenie ELWRO w Spółkę akcyjną, Uchwała nr 47/90 Rady Pracowniczej [218]
Ministerstwo Przemysłu wraz z Ministerstwem Przekształceń Własnościowych zaproponowało grupie 60 przedsiębiorstw-eksporterów (w tym dla ELWRO) zagrożonym utratą rynków Europy Wschodniej, przekształcenie w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa i pomoc w kojarzeniu z inwestorami zagranicznymi wraz z patronatem Banku Światowego, o czym poinformowano Radę Pracowniczą, Fragment z protokołu posiedzenia Rady Pracowniczej w dniu 30.10.1990 r. [219]

➢ uchwałą nr 54/90 z dnia 30.10.1990 r. Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa uchyla swoją uchwałę nr 47/90 z dnia 25.10.1990 r. – „w związku z tym traci moc ww. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie Zakładów Elektronicznych ELWRO w spółkę akcyjną”, Uchwała nr 54/90 Rady Pracowniczej [220]

➢ kolejną uchwałą nr 55/90 z dnia 30.10.1990 r. Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa postanawia :

 • wyrazić zgodę na rozpoczęcie procesu przekształcenia ELWRO w spółkę - procesu, który „winien odbywać się w formie negocjacji i wspólnych ustaleń Dyrektora, Rady Pracowniczej z Min. Przekształceń i Min. Przemysłu”,
 • zobowiązać dyrektora naczelnego, wyłonionego w drodze konkursu, do wystąpienia z formalnym wnioskiem do Ministra Przekształceń Własnościowych w celu przekształcenia ELWRO w spółkę,
 • zobowiązać dyrektora naczelnego do „natychmiastowego powołania zespołu specjalistów, którego zadaniem będzie przygotowanie przedsiębiorstwa do prywatyzacji”,
Uchwała nr 55/90 Rady Pracowniczej [221]

Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu mógłby wystąpić o przekształcenie ELWRO dopiero po objęciu funkcji, to jest w terminie po 1.01.1991 r. Termin ten przesądzał o utracie szansy znalezienia się w grupie przedsiębiorstw wykorzystujących ofertę pomocy Ministerstw i Banku Światowego w kojarzeniu z obcym kapitałem,
Zespół d/s przekształceń własnościowych został powołany już w dniu 30.01.1990 r. uchwałą RPP nr 234/90.

➢ w dniu 30.10.1990 r. dyrektor naczelny wykonując postanowienie Rady Pracowniczej z uchwały nr 55/90 powołuje Poleceniem Służbowym nr 17/90 Zespół Przygotowawczy do Przekształcenia Przedsiębiorstwa ZE ELWRO w spółkę akcyjną, Polecenie służbowe nr 17/90 [222]

➢ niespodziewane odstąpienie od zgody na przekształcenie ELWRO w spółkę akcyjną nastąpiło po tym gdy popularyzowane także przez niektórych posłów, ich zdaniem korzystniejsze dla pracowników rozwiązanie na drodze akcjonariatu pracowniczego, znalazło posłuch wśród członków Rady Pracowniczej. Akcjonariat pracowniczy był również przedmiotem wymiany poglądów podczas obrad Zebrania Delegatów Przedsiębiorstwa, Fragment z protokołu Zebrania Delegatów z dnia 7.11.1990 r. [223]

➢ prywatyzacja w wariancie akcjonariatu pracowniczego wiązała się z likwidacją przedsiębiorstwa (art. 37.1 ustawy o prywatyzacji p.p.) w celu :

 • sprzedaży,
 • wniesienia do spółki,
 • oddania, na czas oznaczony, do odpłatnego korzystania przez spółkę pracowniczą do której przystąpiła większość pracowników likwidowanego przedsiębiorstwa a wspólnikami spółki są wyłącznie osoby fizyczne (Minister Przekształceń Własnościowych mógłby postanowić inaczej),
Ustawa o prywatyzacji p.p. art. 37 do 39 [224]

Skala przedsiębiorstwa ELWRO, wielkość jego majątku stanowiły o nierealności sprostania przez spółkę pracowniczą zobowiązaniom finansowym wobec Skarbu Państwa z tytułu odpłatności za korzystanie z mienia przedsiębiorstwa bądź jego zakupu. Ta forma spółki przekreślała możliwość przystąpienia inwestorów zagranicznych.

➢ Zebranie Delegatów Przedsiębiorstwa wnosi do Rady Pracowniczej o przeprowadzenie referendum w sprawie przekształcenia ELWRO w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa w celu przeprowadzenia prywatyzacji. Jednocześnie Zebranie Delegatów postanowiło wstrzymać się z wydaniem opinii w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie ELWRO w spółkę „do momentu zapoznania się z wynikami referendum”, Uchwała nr 3/90 Zebrania Delegatów z dnia 7.11.1990 r. [225]

➢ Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa uchwałą z dnia 16.11.1990 r. postanowiła o przeprowadzeniu, we wszystkich jednostkach ELWRO na terenie kraju, referendum na temat prywatyzacji, Uchwała nr 60/90 Rady Pracowniczej [226]

➢ zaprzestanie przez S.G. Warburg doprowadzania do kontaktów i negocjacji z potencjalnymi inwestorami zagranicznymi nastąpiło po próbach, bez rezultatu, przekonania do zmiany decyzji Rady Pracowniczej dotyczącej przekształcenia. Nie wpłynęło również na zmianę decyzji Rady uświadomienie skutków braku zgody na przekształcenie zarówno dla przedsiębiorstwa (wycofanie się inwestorów zagranicznych, zagrożenia dla przetrwania firmy itd.) jak również dla załogi (pozbawienie pracowników w wariancie akcjonariatu praw nabycia na zasadach preferencyjnych do 20 % akcji spółki, zagrożenie utrzymania miejsc pracy).

➢ Andrzej Musielak rezygnuje z kandydowania w konkursie na stanowisko dyrektora ELWRO na kadencję od 1.01.1991 r.,

➢ Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa powołuje Władysława Kierzkowskiego, pracownika z wieloletnim stażem w ELWRO-Serwis, na stanowisko dyrektora przedsiębiorstwa ZE ELWRO od dnia 01.01.1991 r., Uchwała nr 62/90 Rady Pracowniczej [227]

➢ dyrektor naczelny Andrzej Musielak mimo braku zgody Rady Pracowniczej na przekształcenie ELWRO wydaje Polecenie Służbowe nr 22/90 wraz z załączonym wzorcowym aktem notarialnym przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną i kwestionariuszem przedsiębiorstwa dla przygotowania wniosku do Ministra Przekształceń Własnościowych o przekształcenie ELWRO w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, Polecenie służbowe nr 22/90 [228]

➢ zarządzeniem ustępującego dyrektora naczelnego nr 26/90 z dnia 13.12.1990 r. tworzony jest zespół zadaniowy ds. central telefonicznych w Biurze Konstrukcyjnym ELWRO, Zarządzenie nr 26/90 [229]

➢Zebranie Delegatów Przedsiębiorstwa na posiedzeniu w dniu 18.12.1990 r. stwierdza, że w referendum nie uczestniczyło 2/3 załogi ELWRO, stąd referendum nie może być uznane za ważne, ale może być wzięte pod uwagę jako opinia załogi – stosunek odpowiedzi pozytywnych (tj. za przekształceniem) do negatywnych wyniósł 61 do 14,6% Fragment protokołu z posiedzenia Zebrania Delegatów [230]

➢ uchwałą nr 6/90 z dnia 18.12.1990 r. Zebranie Delegatów Przedsiębiorstwa uznaje referendum w sprawie prywatyzacji za nieważne, Uchwała nr 6/90 Zebrania Delegatów [231]

➢ Zebranie Delegatów Przedsiębiorstwa wyraziło, uchwałą nr 7/90 z dnia 18.12.1990 r., pozytywną opinię o przekształceniu ELWRO w spółkę akcyjną zobowiązując jednocześnie dyrektora i Radę Pracowniczą Przedsiębiorstwa „do wystąpienia z wnioskiem w przedmiotowej sprawie w momencie najbardziej korzystnym dla Przedsiębiorstwa i jego załogi”, Uchwała nr 7/90 Zebrania Delegatów [232]

➢ wynik finansowy z działalności 1990 r. :

 • sprzedaż : 419 805 mln zł,
 • w tym sprzedaż eksportowa : 272 122 mln zł,
 • zysk : 82 873 mln zł,
 • zysk po podatkach, dywidendzie : 64 130 mln zł,
Sprawozdanie F-01 za 1990 r. [233]


Wróć do :
Początku  ||   1989  ||   1990