Rys historyczny i ważne wydarzenia 1991-2000

(aby wyświetlić informacje o dokumencie - kliknij na [nr] przy dokumencie)

➢ radykalna przemiana struktury organizacyjnej ELWRO – zarządzeniem dyrektora ELWRO nr 2/91 z dnia 15.01.1991 w miejsce dotychczasowych pionów organizacyjnych tworzone są 3 dywizje : Dywizja Produktów Małoseryjnych, Dywizja Produktów Średnioseryjnych, Dywizja Produktów Wielkoseryjnych, Protokół z posiedzenia Rady Pracowniczej dnia 04.01.1991 r. [234]
Fragment protokołu z posiedzenia Zebrania Delegatów dnia 14.01.1991 r. [235]
Zarządzenie nr 2/91 z zał. nr. 2 – schemat struktury [236]

➢ powołanie z dniem 15.03.1991 r. dyrektorów 3 dywizji produktów, Dyrektora Produkcji i Rozbudowy oraz p.o. gł. Księgowego – Szefa Finansów na okres do 31.12.1991 r., Uchwała nr 103/91 Rady Pracowniczej [237]

➢ wyłączenie zarządzeniem nr 159/org/91 Ministra Przemysłu z dnia 15.04.1991 r. ze struktury organizacyjnej ELWRO :

 • Zakładu Automatyki we Wrocławiu,
 • Zakładu Elektro-Automatyki w Górze,

➢ wdrożenie postępowania naprawczego w Zakładzie Elektroniki Użytkowej w Płakowicach zarządzeniem dyrektora nr 11/91 z dnia 28.05.1991 r., Zarządzenie nr 11/91 [238]

➢ w sytuacji znacznego zmniejszenia obciążenia pracą większości załogi postanowiono wstrzymać działalność gospodarczą przedsiębiorstwa w dniach : 02, 04, 31 maja; 01 czerwca; 27 lipca; 16, 17 sierpnia; 14 września, Pismo okólne nr 2/91 [239]
Pismo okólne nr 3/91 [240]

➢ ocena działań zarządu przedsiębiorstwa za okres do 30.09.1991 r. dokonana przez Radę Pracowniczą Przedsiębiorstwa :

 • szczególnie trudna sytuacja ekonomiczno-finansowa firmy: „W dużym stopniu wiąże się z mało konsekwentnym, nie uwzględniającym wszystkich możliwości tkwiących wewnątrz przedsiębiorstwa, działaniem zarządu”,
Uchwała nr 155/91 Rady Pracowniczej [241]

➢ przedłużenie do dnia 30.06.1992 r. pełnienia funkcji przez dyrektorów dywizji produktów małoseryjnych, produktów średnioseryjnych dyrektora produkcji i rozbudowy oraz gł. księgowego – szefa finansów, Uchwała nr 176/91 Rady Pracowniczej [242]

➢ sprzedaż zaakceptowana uchwałami Rady Pracowniczej :

 • samochodów będących w dyspozycji delegatur w Czechosłowacji i w ZSRR,
 • budynku Lipsk II przy ul. Ostrowskiego 7,
 • środków trwałych wg protokołu z dnia 8.11.1991 r.,
 • maszyn zgodnie z protokołem z dnia 29.11.1991 r.,
Uchwała nr 156/91 Rady Pracowniczej [243]
Uchwała nr 158/91 Rady Pracowniczej [244]

➢ dane dot. ELWRO za 1991 rok :

 • zatrudnienie na koniec roku, po wyłączeniu ze struktury ELWRO Zakładu Automatyki i Zakładu Elektro-Automatyki : 2133 osoby,
 • sprzedaż produktów i usług : 151 061 mln zł,
 • strata netto 80 124 mln zł,
Sprawozdanie F-01 za 1991 r. [245]
Notatka służbowa dotycząca badania sprawozdania finansowego [246]


➢ Rada Pracownicza Przedsiębiorstwa zwraca się do KZ NSZZ Solidarność o przesłanie formalnego wniosku dotyczącego odwołania całej Rady Pracowniczej w związku z uchwałą KZ NSZZ Solidarność, Uchwała nr 203/92 Rady Pracowniczej [247]

➢ zgoda Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa na sprzedaż zakładowego domu mieszkalnego przy ul. Ostrowskiego 1 (tzw. domu rotacyjnego), Uchwała nr 219/92 Rady Pracowniczej [248]

➢ współpraca pomiędzy ELWRO a utworzoną spółką NORTHERM TELECOM ELWRO działającej w oparciu o część majątku ELWRO, Pismo okólne nr 2/92 [249]

➢ realizowana jest działalność produkcyjna w zakresie :

 • przetwórstwa mas plastycznych i blach,
 • obwodów drukowanych,
 • kabli, podzespołów elektronicznych,
 • kalkulatorów,
 • narzędzi i przyrządów,

➢ powołanie z dniem 05.06.1992 r. zespołu do opracowania programu restrukturyzacji ZE ELWRO Pismo okólne nr 4/92 [250]

➢ uruchomienie z dniem 1.08.1992 r. procesu likwidacji Zakładu Elektroniki Użytkowej w Płakowicach, Zarządzenie nr 9/92 [251]

➢ informacja Dyrektora o sytuacji ELWRO :
„Sytuacja w której znalazł się nasz zakład jest bardzo ciężka. (…)rozważa się możliwość zwolnienia pracowników w ilości od 600-700 osób”, Fragment protokołu z posiedzenia Rady Pracowniczej dnia 09.09.1992 r. [252]

➢ uchwała Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa dotycząca przedstawienia przez dyrektora w trybie pilnym działań szybkich, skutecznych i radykalnych dla zlikwidowania braku środków na bieżącą działalność – „Nie podjęcie tych działań spowoduje całkowity paraliż przedsiębiorstwa w postaci wyłączenia ciepła, energii elektrycznej, telefonów itp (...) .”, Uchwała nr 24/92 Rady Pracowniczej [253]

➢ utworzenie Zakładu Opieki Zdrowotnej „Pulsantia” w oparciu o majątek Międzyzakładowej Przychodni przy ul. Ostrowskiego 3, Uchwała nr 26/92 Rady Pracowniczej [254]

➢ wdrożenie procedury zwolnień grupowych, Pismo okólne nr 5/92 [255]

➢ likwidacja zagranicznych i krajowych delegatur ELWRO – zarządzenie dyrektora z dnia 3.12.1992 r. Zarządzenie nr 13/92 [256]

➢ likwidacja i sprzedaż środków trwałych :

 • zlikwidowano 57 obiektów inwentarzowych i sprzedano środki trwałe w ilości 186 pozycji inwentarzowych, głównie maszyny, urządzenia, sprzęt komputerowy, samochody oraz budynek mieszkalny (dom rotacyjny),
Fragment raportu z badania sprawozdania finansowego za 1992 r. [257]

➢ raport biegłych z badania sprawozdania finansowego ELWRO za 1992 rok wykazuje znaczne pogłębienie sytuacji kryzysowej :

 • strata netto wzrosła z 72 751 mln zł w 1991 r. do 179 451 mln zł za 1992 r.,
 • ELWRO utraciło zdolność płatniczą,
 • istnieje poważne zagrożenie dla kontynuowania przez ELWRO działalności w 1993 r.,
Fragment raportu z badania sprawozdania finansowego za 1992 r. [258]

➢ uruchomienie prac doprowadzających do złożenia wniosku o przekształcenie ELWRO w spółkę, Zarządzenie nr 1/93 [259]

➢ Ministerstwo Przemysłu i Handlu w związku z sytuacją ekonomiczno-finansową ELWRO „rozważa możliwość wszczęcia postępowania naprawczego i ustanowienia zarządu komisarycznego”, Pismo Ministerstwa Przemysłu i Handlu z dnia 23.02.1993 r. [260]

➢ ELWRO w parze ze ZWUT-em z Warszawy będzie uczestniczyć w przetargu na zbycie akcji Skarbu Państwa po przekształceniu obu przedsiębiorstw w jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Wg. informacji dyrektora sytuacja przedsiębiorstwa jest dramatyczna: „Jedyną naszą szansą jest szybka prywatyzacja naszego zakładu. Musimy przekształcić się w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa”, Fragment z protokołu Rady Pracowniczej z 30.03.1993 r. [261]

➢ akceptacja Rady Pracowniczej Przedsiębiorstwa uchwałą z dnia 07.04.1993 r. wniosku o przekształcenie ELWRO w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, Uchwała nr 92/93 Rady Pracowniczej [262]

➢ pozytywna opinia Zebrania Delegatów na przekształcenie ELWRO w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa Uchwała nr 2/93 Zebrania Delegatów [263]

➢ uchwalenie regulaminu podziału i nabywania akcji przez pracowników ELWRO S.A., Uchwała nr 6/93 Zebrania Delegatów [264]

➢ przekazanie w dniu 10.05.1993 r. do Ministerstwa Przekształceń Własnościowych wniosku dotyczącego prywatyzacji ELWRO oraz wycena ELWRO i przygotowanie memorandum informacyjnego przez firmę zagraniczną BAIN COMPANY w terminie do 10.07.1993 r. Fragment protokołu Rady Pracowniczej z 19.05.1993 r. [265]

➢ oddłużenie ELWRO przez banki otwiera drogę do przekształcenia w spółkę akcyjną, Artykuł „Dziś oddłużenie Elwro” [266]
Fragment protokołu Rady Pracowniczej z dnia 16.08.1993 r. [267]

➢ przedłożenie Ministerstwu Przekształceń Własnościowych propozycji składu zarządu i prokurentów przyszłej spółki akcyjnej, Pismo z dnia 16.08.1993 do Ministra Przekształceń Własnościowych [268]

➢ przekształcenie ELWRO w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa aktem notarialnym Rep. A nr 8214/93 z dnia 23.08.1993 r. Spółka została wpisana w dniu 1.09.1993 r. do Rejestru Handlowego w dziale B pod numerem 4152 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, :

 • kapitał akcyjny - 20 000 mln zł,
 • Skarb Państwa - 100% akcji,
Z raportu badania sprawozdania [269]
Ze sprawozdania z działalności Spółki [270]

➢ sprzedaż przez Skarb Państwa 80% akcji ZE ELWRO S.A. dla firmy SIEMENS AG – umowa sprzedaży akcji z dnia 23.09.1993 r.
Kapitał akcyjny po sprzedaży i struktura :

 • 20 000 mln zł,
 • 80% – Siemens AG,
 • 20% – Skarb Państwa,
Ze sprawozdania z działalności Spółki [271]

➢ uchwałą Zarządu nr 2/93 z dnia 30.12.1993 r. zdecydowano o :

 • rozbiórce obiektów, wywozie gruzu oraz plantowaniu terenu „A” i w drugim etapie o rozbiórce obiektów galwanizerni i lakierni,
 • likwidacji środków trwałych w postaci budynków, budowli na wartość netto 19 032 mln zł,
 • spisaniu w straty ELWRO S.A. nakładów inwestycyjnych w wysokości 19 806 mln zł poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa Zakładu Układów Scalonych”,
Uchwała zarządu nr 2/93 [272]
Budynek produkcyjny przed wyburzeniem w 2004 r., fot. Jan Olejnik [273]
Burzenie budynków serwisu i produkcyjnego oraz teren po wyburzeniu, fot. Jan Olejnik [274]
Budynek produkcyjny przed wyburzeniem w 2004 r., fot. Jan Olejnik Burzenie budynków serwisu i produkcyjnego oraz teren po wyburzeniu, fot. Jan Olejnik

➢ dane dotyczące ELWRO za okres I-VIII 1993 r. :

 • zatrudnienie na koniec sierpnia – 1138 osób,
 • przychody ze sprzedaży produktów i usług – 39 289 mln zł,
 • zysk netto – 1 311 mln zł,
Sprawozdanie F-01za 1993 r. [275]

➢ dane dotyczące spółki ELWRO S.A. za okres IX – XII 1993 r. :

 • zatrudnienie na koniec 1993 r. – 1052 osoby
 • sprzedaż produktów i usług – 15 010 mln zł
 • przychody z dzierżawy powierzchni – 2 258 mln zł
 • strata – 119 521 mln zł
Ze sprawozdania za okres IX 1993r. – XII 1994 r. – dane osobowe zał. 8 [276]
Ze sprawozdania za okres IX 1993r. – XII 1994 r. – dane ekonomiczne zał. 5 [277]


➢ podwyższenie przez Siemens AG kapitału akcyjnego ELWRO S.A. do wysokości 509 307 mln zł.
Struktura udziałów w kapitale akcyjnym spółki po podwyższeniu :

 • Siemens AG – 99,2%
 • Skarb Państwa – 0,6%
 • Spracownicy – 0,2%

➢ wyprzedaż majątku trwałego za kwotę 28 192 mln zł,

➢ dane dotyczące Spółki ELWRO S.A. za 1994 r. :

 • zatrudnienie – 394 osoby
 • sprzedaż produktów i usług – 42 536 mln zł
 • przychód z dzierżawy powierzchni – 15 572 mln zł
 • strata - 266 155 mln zł
Ze sprawozdania za okres IX 1993r. – XII 1994 r. – dane osobowe zał. 8 [276]
Ze sprawozdania za okres IX 1993r. – XII 1994 r. – dane ekonomiczne zał. 5 [277]


➢ kapitał akcyjny ELWRO S.A. po denominacji : 50,930 700 mln zł,
(denominacja : 10 000 zł = 1 zł po denominacji),

➢ objęcie przez pracowników przysługujących im akcji ELWRO S.A. – struktura udziałów w kapitale po objęciu akcji przez pracowników :

 • Siemens AG – 99,2%
 • Skarb Państwa – 0,2%
 • pracownicy – 0,6%
Ze sprawozdania – struktura własnościowa [278]

➢ wyprzedaż składników majątku trwałego za kwotę 1,125 mln zł (po denominacji),

➢ dane dotyczące Spółki ELWRO S.A za rok 1995 r. :

 • zatrudnienie – 231 osób
 • sprzedaż produktów i usług – 6,295 mln zł (po denominacji)
 • przychody z dzierżawy powierzchni – 1,537 mln zł (po denominacji)
 • strata – 4,180 mln zł
Ze sprawozdania – rachunek zysków i strat 1995 [279]

➢ struktura udziałów w kapitale akcyjnym bez zmian,

➢ wyprzedaż składników majątku trwałego :

 • w 1996 r. – za kwotę 3,833 mln zł
 • w 1997 r. – za kwotę 1,396 mln zł
 • w 1998 r. – za kwotę 0,624 mln zł
 • w 1999 r. – bez sprzedaży

➢ sprzedaż produktów i usług :

 • w 1996 r. – 4,871 mln zł
 • w 1997 r. – 5,825 mln zł
 • w 1998 r. – 8,429 mln zł
 • w 1999 r. – 15,701 mln zł

➢ przychody z dzierżawy powierzchni :

 • w 1996 r. – 1,715 mln zł
 • w 1997 r. – 2,341 mln zł
 • w 1998 r. – 3,247 mln zł
 • w 1999 r. – 4,094 mln zł

➢ zatrudnienie :

 • w 1996 r. – 194 osoby
 • w 1997 r. – 178 osoby
 • w 1998 r. – 176 osób
 • w 1999 r. – 173 osoby

➢ wynik finansowy :

 • w 1996 r. – strata : 2,943 mln zł
 • w 1997 r. – zysk : 5,2 tys. zł
 • w 1998 r. – zysk : 14,3 tys. zł
 • w 1999 r. – zysk : 636,4 tys. zł

Ze sprawozdania – działalność gospodarcza w 1997 r. (dane 1996 r. w załącznikach nr 2 i 4) [280]
Ze sprawozdania – działalność gospodarcza w 1998 r. [281]
Ze sprawozdania Telect S.A. – rachunek zysków i strat 1999 r. [282]


➢ zmiana właściciela ELWRO – sprzedaż przez Siemens AG posiadanych 99,2% akcji ZE ELWRO SA dla amerykańskiej firmy TELECT HOLDINGS Inc. – umowa sprzedaży akcji z dnia 29.02.2000 r., Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Telect Polska S.A. za 2000 r. [283]

➢ wykreślenie ZE ELWRO S.A. z rejestru sądowego postanowieniem z dnia 26.05.2000 r. Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabryczna Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, Postanowienie Sądu Rejonowego [284]Wróć do :
Początku  ||   1991  ||   1992  ||   1993  ||   1994  ||   1995  ||   1996  ||   1997  ||   1998  || 1999  ||    2000